Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Province Government
Office of Chief Ministers and Council Ministers

Provincial Center for Good Governance, Karnali Province

Province Government
Office of Chief Ministers and Council Ministers

Provincial Center for Good Governance, Karnali Province

Low Bandwidth Invert Color A- A A+ Login

Latest Posts

   Clear Filter

Last Updated Detail Files Action
2078-12-06 प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृतहरुका लागि क्षमता विकास (जि.आई.एस. तथा वेवसाइट ब्यवस्थापन ) तालिम २०७८ चैत्र ६ देखि १० गत्तेसम्म, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत । पहिलो दिनका झलकहरुः
Slider 2078-12-06
2078-12-02 संविधान कार्यान्वयनमा महिलाहरुको भूमिका विषयक कार्याशाला गोष्ठी २०७८/११/२९ देखी ३० सम्म सम्पन्न
Gallery 2078-12-02
2078-12-01 स्थानीय तहको प्रभावकारी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मुल्याङ्कन तथा दिगो विकास लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकरण सम्वन्धि अन्तरक्रिया तथा पुनरताजकी कार्याशाल सम्वन्धि तलिम २०७८।११।।३० देखि २०७८।१२।०१ गत्ते सम्म
Gallery 2078-12-01
2078-12-01 Training on effective planning at local level, implementation and evaluation and sustainability development goals related to localization interaction and rejuvenation workshop from 2078.11.30 to 2078.12.01.
Slider 2078-12-01
2078-11-30 संविधान कार्यान्वयनमा महिलाहरुको भूमिका विषयक कार्याशाला गोष्ठी २०७८/११/२९ देखी ३० सम्म सम्पन्न
Slider 2078-11-30
2078-09-08 प्रदेश सुशासन केन्द्रद्वारा संचालित अधिकृतस्तर छैटौं, सातौ र आठौ तहका कर्मचारीहरुका लागि व्यवस्थापन तथा विकास सम्बन्धी ४० कार्यदिने सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रम
Notice 2078-09-08
2078-11-23 स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण,लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटर लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणपरीक्षणविषयमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण (४ दिने) सम्पन्न मिति २०७८।०७।१० देखि १३ सम्म
Notice 2078-11-23
2078-08-28 In-service training on 40 days (180 hours) office operation and management for Assistant level staff
Notice 2078-08-28
2078-08-17 सेवाकालीन तालिमको लागि सहभागी छनौट सम्बन्धी सूचना
Notice 2078-08-17
2078-11-30 संविधान कार्यान्वयनमा महिलाहरुको भूमिका विषयक कार्याशाला गोष्ठी २०७८/११/२९ देखी ३० सम्म सम्पन्न
Notice 2078-11-30
2078-11-23 स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण,लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटर लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणपरीक्षणविषयमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण (४ दिने) सम्पन्न मिति २०७८।०७।१० देखि १३ सम्म
Slider 2078-11-23
2078-11-08 FRRAP orientation to LG representatives and staffs of Jajarkot
Slider 2078-11-08
2078-09-14 Honorable Chief Minister of Karnali Province Mr. Jeevan Bahadur Shahi visited Provincial Centre for Good Governance (PCGG) office for interaction with PCGG & PPIU staff members and monitoring of Officer's level In- service training being conducted at PCGG
Gallery 2078-09-14
2078-09-06 PCGG Karnali conducted 5 days Induction Training (Assistant fourth/fifth level) at Dunai,Dolpa
Gallery 2078-09-06
2078-08-28 In-service training on 40 days (180 hours) office operation and management for Assistant level staff
Notice 2078-08-28
2078-07-17 PCGG Karnali completed a 3 days training IT Officers from all LGs of Karnali Province
Notice 2078-07-17
2078-07-17 3 days training on Public Procurement Completed
Notice 2078-07-17
2078-08-20 अधिकृतस्तर सेवाकालीन तालिमको सहभागी छनौट सम्बन्धी सूचना
Notice 2078-08-20
2078-07-17 Karnali Province Portal
Links 2078-07-17
2078-08-14 सेवाकालिन तालिमको आवेदनका लागि म्याद थप सम्बन्धी सूचना
Notice 2078-08-14
2078-07-29 Notice regarding in-service training
Notice 2078-07-29
2078-07-16 Procedure
2078-07-16 Rules
2078-07-16 Directory
2078-07-16 Publications
2078-07-16
2078-08-09 Capacity Building
Services 2078-08-09
2078-08-09 Advertisement
2078-08-09
2078-07-16 Progress
2078-07-16
2078-08-09 Notice Board
2078-08-09
2078-07-17 Karnali PCGG has successfully completed a 3 days training on Public Procurement management for concerned officials of 10 LGs
Notice 2078-07-17
Last Updated : 2079-11-20 17:19:19

© All Rights Reserved to Provincial Center for Good Governance, Karnali Province

Powered By: ProActive Developers